رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استفاده از کیت‌های تشخیص سریع برای تسریع غربالگری کرونا

استفاده از کیت‌های تشخیص سریع برای تسریع غربالگری کرونا سخنگوی وزارت بهداشت:برای سرعت بخشیدن به غربالگری مناسب کرونا راهی جز استفاده از کیت‌های تشخیص سریع نداریم اما اهمیت کیت‌های تشخیص سریع در تداوم استفاده از این کیت‌ها، شناسایی به موقع بیماران و اطرافیان آنان همچنین قرنطینه بیماران است.

استفاده از کیت‌های تشخیص سریع برای تسریع غربالگری کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت:برای سرعت بخشیدن به غربالگری مناسب کرونا راهی جز استفاده از کیت‌های تشخیص سریع نداریم اما اهمیت کیت‌های تشخیص سریع در تداوم استفاده از این کیت‌ها، شناسایی به موقع بیماران و اطرافیان آنان همچنین قرنطینه بیماران است.