رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استعفاهای زنجیره‌ای در پنتاگون ادامه دارد

استعفاهای زنجیره‌ای در پنتاگون ادامه دارد با ادامه یافتن موج استعفای مقامات نظامی و امنیتی در دولت آمریکا، «الکسیس راس» معاون رئیس ستاد کارکنان وزارت دفاع این کشور نیز استعفانامه خود را تحویل داد. پیشتر ۵ مقام دیگر پنتاگون استعفا کرده بودند.

استعفاهای زنجیره‌ای در پنتاگون ادامه دارد

با ادامه یافتن موج استعفای مقامات نظامی و امنیتی در دولت آمریکا، «الکسیس راس» معاون رئیس ستاد کارکنان وزارت دفاع این کشور نیز استعفانامه خود را تحویل داد.

پیشتر ۵ مقام دیگر پنتاگون استعفا کرده بودند.