رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست دوباره هاشمی از رئیس جمهور: تهران را تعطیل کنید

درخواست دوباره هاشمی از رئیس جمهور: تهران را تعطیل کنید رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه پیشنهاد تعطیلی تهران کارشناسی شده است، گفت: این تعطیلی با توجه به شرایط، نیاز مهمی است و از رئیس جمهور خواستار اجرای آن هسیتم. اجرای این نیاز مهم را از رئیس جمهور داریم.

درخواست دوباره هاشمی از رئیس جمهور: تهران را تعطیل کنید

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه پیشنهاد تعطیلی تهران کارشناسی شده است، گفت: این تعطیلی با توجه به شرایط، نیاز مهمی است و از رئیس جمهور خواستار اجرای آن هسیتم.

اجرای این نیاز مهم را از رئیس جمهور داریم.