رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قاضی صلواتی از دادگاه انقلاب نرفته است

قاضی صلواتی از دادگاه انقلاب نرفته است ادعاهای مطروحه از سوی کانالهای خبری خارجی و برخی مرتبطین داخلی آنها در مورد رفتن قاضی صلواتی از دادگاه انقلاب صحت نداشته و وی کماکان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و شعبه چهارم دادگاه های ویژه مشغول خدمت است.

قاضی صلواتی از دادگاه انقلاب نرفته است

ادعاهای مطروحه از سوی کانالهای خبری خارجی و برخی مرتبطین داخلی آنها در مورد رفتن قاضی صلواتی از دادگاه انقلاب صحت نداشته و وی کماکان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و شعبه چهارم دادگاه های ویژه مشغول خدمت است.