رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا معافیت خرید برق عراق از ایران را تمدید کرد

آمریکا معافیت خرید برق عراق از ایران را تمدید کرد وزارت خارجه آمریکا معافیت واردات برق عراق از ایران را به مدت ۴۵ روز دیگر تمدید کرده است.

آمریکا معافیت خرید برق عراق از ایران را تمدید کرد

وزارت خارجه آمریکا معافیت واردات برق عراق از ایران را به مدت ۴۵ روز دیگر تمدید کرده است.