رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وضعیت دانشگاه‌ها در تعطیلی دو هفته‌ای پیش رو

وضعیت دانشگاه‌ها در تعطیلی دو هفته‌ای پیش رو معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه تعطیلی‌ها و محدودیت‌های فعلی کرونایی تاثیر در فعالیت‌های دانشگاه‌ها ندارد، گفت: دانشگاه‌ها به روال سابق فعالیت خود را انجام خواهند داد و ما تعطیلی سراسری در دانشگاه‌ها نداریم.

وضعیت دانشگاه‌ها در تعطیلی دو هفته‌ای پیش رو

معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه تعطیلی‌ها و محدودیت‌های فعلی کرونایی تاثیر در فعالیت‌های دانشگاه‌ها ندارد، گفت: دانشگاه‌ها به روال سابق فعالیت خود را انجام خواهند داد و ما تعطیلی سراسری در دانشگاه‌ها نداریم.


جدیدترین خبرها