رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیکاری واقعی در ایران ۲/۵ برابر آمار رسمی است!

بیکاری واقعی در ایران ۲/۵ برابر آمار رسمی است! بررسی وضعیت بازار کار ایران در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال ۱۹۹۰ هزار نفر کاهش داشته است که جمعیت فعال مرد ۹۷۲ هزار نفر و جمعیت فعال زن ۱۰۲۰ هزار نفر کاهش داشته است همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۲۷۶۰ هزار […]

بیکاری واقعی در ایران ۲/۵ برابر آمار رسمی است!

بررسی وضعیت بازار کار ایران در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت فعال ۱۹۹۰ هزار نفر کاهش داشته است که جمعیت فعال مرد ۹۷۲ هزار نفر و جمعیت فعال زن ۱۰۲۰ هزار نفر کاهش داشته است

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۲۷۶۰ هزار نفر افزایش جمعیت غیرفعال در بهار ۱۳۹۹، در حدود دو میلیون نفر از جمعیت فعال بهار ۱۳۹۸، در بهار ۱۳۹۹ غیرفعال شده‌اند که ۱۵۰۰ هزار نفر از آنها شاغل و ۵۰۰ هزار نفر بی‌کار بوده‌اند و هر دو گروه از بازار کار خارج شده‌اند