رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدارک تحصیلی بدون استعلام در دستگاه‌ها پذیرش نشوند

مدارک تحصیلی بدون استعلام در دستگاه‌ها پذیرش نشوند وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از همه نهادهای حکومتی در سطح نظام، قوای مقننه، قضاییه، مجریه همچنین بخش‌های خصوصی خواست از دریافت و پذیرش مدارک تحصیلی بدون استعلام خودداری کنند.

مدارک تحصیلی بدون استعلام در دستگاه‌ها پذیرش نشوند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از همه نهادهای حکومتی در سطح نظام، قوای مقننه، قضاییه، مجریه همچنین بخش‌های خصوصی خواست از دریافت و پذیرش مدارک تحصیلی بدون استعلام خودداری کنند.