رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز برای خرید واکسن کرونا با مانع مواجه شده است.

همتی رئیس بانک مرکزی: تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز برای خرید واکسن کرونا، به خاطر تحریم های دولت آمریکا با مانع مواجه شده است.

همتی رئیس بانک مرکزی: تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز برای خرید واکسن کرونا، به خاطر تحریم های دولت آمریکا با مانع مواجه شده است.