رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سنای آمریکا تحریم ترکیه را تصویب کرد

سنای آمریکا تحریم ترکیه را تصویب کرد مجلس سنای آمریکا لایحه بودجه دفاعی آمریکا را تصویب کرد. در این لایحه مجوز تحریم ترکیه داده شده است. این طرح با رأی موافق بیش از دو سوم اعضا به تصویب رسید و به همین جهت در برابر وتوی احتمالی ترامپ مصونیت دارد.

سنای آمریکا تحریم ترکیه را تصویب کرد

مجلس سنای آمریکا لایحه بودجه دفاعی آمریکا را تصویب کرد. در این لایحه مجوز تحریم ترکیه داده شده است.

این طرح با رأی موافق بیش از دو سوم اعضا به تصویب رسید و به همین جهت در برابر وتوی احتمالی ترامپ مصونیت دارد.