رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکس مقبره کوروش از کتاب عربی یازدهم چاپ ۹۹ حذف شد

در ادامه دستکاری های مشکوک در کتب درسی، عکس مقبره کوروش از کتاب عربی یازدهم چاپ ۹۹ حذف شده است!

در ادامه دستکاری های مشکوک در کتب درسی، عکس مقبره کوروش از کتاب عربی یازدهم چاپ ۹۹ حذف شده است!