رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن‌های موجود روی کرونای جهش یافته هم موثرند

واکسن‌های موجود روی کرونای جهش یافته هم موثرند وزیر بهداشت آلمان به نقل از کارشناسان اتحادیه اروپا اعلام کرد واکسن‌‌های موجود بر روی نسخه جهش‌یافته کرونا که اولین گونه آن در انگلیس مشاهده شد موثر عمل می‌کنند /مهر

واکسن‌های موجود روی کرونای جهش یافته هم موثرند

وزیر بهداشت آلمان به نقل از کارشناسان اتحادیه اروپا اعلام کرد واکسن‌‌های موجود بر روی نسخه جهش‌یافته کرونا که اولین گونه آن در انگلیس مشاهده شد موثر عمل می‌کنند /مهر