رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جلسه مجازی شورای امنیت برای بحث اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ درباره برجام

جلسه مجازی شورای امنیت برای بحث اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ درباره برجام نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل برای ارائه گزارش شش ماهه درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا آغاز شده است.

جلسه مجازی شورای امنیت برای بحث اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ درباره برجام

نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل برای ارائه گزارش شش ماهه درباره اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا آغاز شده است.