رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معیار‌های رجال مذهبی و سیاسی جهت کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری

با تصویب مجلس، معیار‌های رجال مذهبی و سیاسی جهت کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری تعیین و مشخص شد.

با تصویب مجلس، معیار‌های رجال مذهبی و سیاسی جهت کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری تعیین و مشخص شد.