رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین بازمانده عضو شورای شهر ساری دستگیر شد

آخرین بازمانده عضو شورای شهر ساری دستگیر شد در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی شهرداری و شورای شهر مرکز استان، آخرین عضو شورای شهر ساری به اتهام فساد مالی دستگیر شد. پیشتر ۸ نفر از ۹ عضو این شورا و شهردار شهر بخاطر فساد مالی دستگیر شده بودند./فارس

آخرین بازمانده عضو شورای شهر ساری دستگیر شد

در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی شهرداری و شورای شهر مرکز استان، آخرین عضو شورای شهر ساری به اتهام فساد مالی دستگیر شد.

پیشتر ۸ نفر از ۹ عضو این شورا و شهردار شهر بخاطر فساد مالی دستگیر شده بودند./فارس