رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طبقه بندی زندان‌ها در دستور کار است

طبقه بندی زندان‌ها در دستور کار است رئیس سازمان زندان‌ها: در سند تحول قضایی طبقه بندی مجرمان در داخل زندان‌ها در دستور کار است.

طبقه بندی زندان‌ها در دستور کار است

رئیس سازمان زندان‌ها: در سند تحول قضایی طبقه بندی مجرمان در داخل زندان‌ها در دستور کار است.