رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصرف گاز خانگی در استان تهران ۱۵ درصد افزایش داشته است

مصرف گاز خانگی در استان تهران ۱۵ درصد افزایش داشته است انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران: طی ۴۰ روز اخیر مصرف بخش خانگی گاز در استان تهران ۱۵ درصد افزایش داشته است.

مصرف گاز خانگی در استان تهران ۱۵ درصد افزایش داشته است

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران: طی ۴۰ روز اخیر مصرف بخش خانگی گاز در استان تهران ۱۵ درصد افزایش داشته است.