رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه دادستان کل کشور به رئیس‌کل بانک مرکزی

نامه دادستان کل کشور به رئیس‌کل بانک مرکزی بر اساس دستور منتظری دادستان‌کل کشور به همتی رئیس‌ بانک‌مرکزی، بانک ها دیگر نمی توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند/ راوی

نامه دادستان کل کشور به رئیس‌کل بانک مرکزی

بر اساس دستور منتظری دادستان‌کل کشور به همتی رئیس‌ بانک‌مرکزی، بانک ها دیگر نمی توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند/ راوی