رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را ابلاغ کرد

روحانی قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را ابلاغ کرد رئیس جمهوری قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد

روحانی قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را ابلاغ کرد

رئیس جمهوری قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد