رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشتی کره ای باید خسارت وارده به محیط زیست را بپردازد

کشتی کره ای باید خسارت وارده به محیط زیست را بپردازد دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران: علت توقیف این شناور آلودگی زیست محیطی و نقض پیاپی قوانین زیست محیطی بوده است. کشتی کره ای تخلف ایجاد آلودگی آب دریا داشته است و باید خسارت وارد شده به محیط زیست را بپردازد.

کشتی کره ای باید خسارت وارده به محیط زیست را بپردازد

دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران: علت توقیف این شناور آلودگی زیست محیطی و نقض پیاپی قوانین زیست محیطی بوده است.

کشتی کره ای تخلف ایجاد آلودگی آب دریا داشته است و باید خسارت وارد شده به محیط زیست را بپردازد.