رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی مشمول دریافت مزایای مناطق محروم شدند

کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی مشمول دریافت مزایای مناطق محروم شدند با صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی مشمول دریافت مزایای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم شدند.

کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی مشمول دریافت مزایای مناطق محروم شدند

با صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی مشمول دریافت مزایای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم شدند.