رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرویس مخفی مایک پنس را از ساختمان کنگره خارج کرد

سرویس مخفی مایک پنس را از ساختمان کنگره خارج کرد در پی ورود معترضان به ساختمان کنگره سرویس مخفی آمریکا مایک پنس را از ساختمان خارج کرد

سرویس مخفی مایک پنس را از ساختمان کنگره خارج کرد

در پی ورود معترضان به ساختمان کنگره سرویس مخفی آمریکا مایک پنس را از ساختمان خارج کرد