رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانگیری: نفت بدهیم، اتوبوس بگیریم

جهانگیری: نفت بدهیم، اتوبوس بگیریم ستاد کرونا تصویب کرد که اواخر امسال بتوانیم نفت بدهیم و اتوبوس ساخته و نیمه ساخته وارد کنیم؛ با اینکه بسیاری از اتوبوس‌ها را در داخل کشور می سازیم اما شرایط حمل و نقل عمومی تهران این موضوع را می طلبد.

جهانگیری: نفت بدهیم، اتوبوس بگیریم

ستاد کرونا تصویب کرد که اواخر امسال بتوانیم نفت بدهیم و اتوبوس ساخته و نیمه ساخته وارد کنیم؛ با اینکه بسیاری از اتوبوس‌ها را در داخل کشور می سازیم اما شرایط حمل و نقل عمومی تهران این موضوع را می طلبد.