رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فعال سیاسی اصولگرا: توسط واکسن می خواهند در بدن ما GPS کار بگذارند تا کنترل ما را در دست خودشان بگیرند!

فعال سیاسی اصولگرا: توسط واکسن می خواهند در بدن ما GPS کار بگذارند تا کنترل ما را در دست خودشان بگیرند! حسین کنعانی مقدم: ما اگر بخواهیم واکسن های خارجی را تزریق کنیم احتمال حمله بیولوژیکی هم وجود دارد. نباید در برابر دشمنان خود ساده اندیشی کنیم و این فرصت را در اختیار آنها بگذاریم؛ […]

فعال سیاسی اصولگرا: توسط واکسن می خواهند در بدن ما GPS کار بگذارند تا کنترل ما را در دست خودشان بگیرند!

حسین کنعانی مقدم: ما اگر بخواهیم واکسن های خارجی را تزریق کنیم احتمال حمله بیولوژیکی هم وجود دارد. نباید در برابر دشمنان خود ساده اندیشی کنیم و این فرصت را در اختیار آنها بگذاریم؛ اطلاعات بسیاری به دست آمده مبنی بر اینکه در برخی از واکسن‌ها اقدام به تزریق چیپ الکترونیکی می‌کنند و جی پی اسی را در بدن ما کار می‌گذارند تا به واسطه این واکسن کلیه واکنش ها و حرکات ما را تحت کنترل قرار دهند تا جایی که ما یک نوع آدم هایی آهنی خواهیم شد که کنترلمان در دست دیگران است /باشگاه خبرنگاران