رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بعد از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مشخص شد

بعد از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مشخص شد دکتر قاسم محمدی رئیس هیات مدیره کشت و صنعت مغان و محسن زاده به عنوان مدیرعامل انتخاب شد

بعد از ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره مشخص شد

دکتر قاسم محمدی رئیس هیات مدیره کشت و صنعت مغان و محسن زاده به عنوان مدیرعامل انتخاب شد