رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استعفاهای کاخ سفید به سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا رسید

استعفاهای کاخ سفید به سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا رسید «چاد وولف» سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز تصمیم گرفت تا کاخ سفید را پیش از پایان ترامپ ترک کند.

استعفاهای کاخ سفید به سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا رسید

«چاد وولف» سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز تصمیم گرفت تا کاخ سفید را پیش از پایان ترامپ ترک کند.