رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشایی مهدهای کودک استان تهران

بازگشایی مهدهای کودک استان تهران مسئول دفتر کودکان بهزیستی استان تهران: با توجه به اینکه استان تهران در موقعیت زرد قرار گرفته، مهدهای کودک استان نیز از روز شنبه فعالیت خود را با یک سوم ظرفیت آغاز کرده‌اند./ایسنا

بازگشایی مهدهای کودک استان تهران

مسئول دفتر کودکان بهزیستی استان تهران:
با توجه به اینکه استان تهران در موقعیت زرد قرار گرفته، مهدهای کودک استان نیز از روز شنبه فعالیت خود را با یک سوم ظرفیت آغاز کرده‌اند./ایسنا