رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت دو شهردار منطقه در تهران

بازداشت دو شهردار منطقه در تهران حسن رحمانی شهردار منطقه ۲ و مهناز استقامتی شهردار منطقه ۸ بازداشت شدند.

بازداشت دو شهردار منطقه در تهران

حسن رحمانی شهردار منطقه ۲ و مهناز استقامتی شهردار منطقه ۸ بازداشت شدند.