رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطعنامه محکومیت ترامپ به اتهام تشویق به شورش تصویب شد

قطعنامه محکومیت ترامپ به اتهام تشویق به شورش تصویب شد مجلس نمایندگان آمریکا هم اکنون به قطعنامه ای رأی داد که در آن ترامپ را به تشویق به شورش متهم می کند. اکنون مقدمات عزل ترامپ به صورت قانونی فراهم شده است.

قطعنامه محکومیت ترامپ به اتهام تشویق به شورش تصویب شد

مجلس نمایندگان آمریکا هم اکنون به قطعنامه ای رأی داد که در آن ترامپ را به تشویق به شورش متهم می کند.

اکنون مقدمات عزل ترامپ به صورت قانونی فراهم شده است.