رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آقای بایدن و خانم هریس برای سوگند به ساختمان کنگره رسیدند.

آقای بایدن و خانم هریس برای سوگند به ساختمان کنگره رسیدند.  

آقای بایدن و خانم هریس برای سوگند به ساختمان کنگره رسیدند.