رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین پست توئیتری بایدن در قامت رئیس جمهور آمریکا

اولین پست توئیتری بایدن در قامت رئیس جمهور آمریکا ” برای رسیدگی کردن به بحران‌هایی که با آنها روبرو هستیم، وقت تلف کردن وجود ندارد. به همین خاطر از هم اینک به دفتر Oval Office در کاخ سفید رفته تا بتوانم با اقدامات جسورانه تسکینی سریع برای خانواده‌های آمریکایی فراهم کنم.”

اولین پست توئیتری بایدن در قامت رئیس جمهور آمریکا

” برای رسیدگی کردن به بحران‌هایی که با آنها روبرو هستیم، وقت تلف کردن وجود ندارد. به همین خاطر از هم اینک به دفتر Oval Office در کاخ سفید رفته تا بتوانم با اقدامات جسورانه تسکینی سریع برای خانواده‌های آمریکایی فراهم کنم.”