رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوق کارمندان ۲۵ درصد بیشتر می‎شود

حقوق کارمندان ۲۵ درصد بیشتر می‎شود امیرآبادی، عضو کمیسیون تلفیق: در کمیسیون مصوب شد که حقوق کارکنان کشوری و لشکری در سال آینده ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. این افزایش، پلکانی نخواهد بود و شامل همه می‎شود/فارس

حقوق کارمندان ۲۵ درصد بیشتر می‎شود

امیرآبادی، عضو کمیسیون تلفیق: در کمیسیون مصوب شد که حقوق کارکنان کشوری و لشکری در سال آینده ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. این افزایش، پلکانی نخواهد بود و شامل همه می‎شود/فارس