رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یادداشت اینستاگرامی رییس کل بانک‌مرکزی در خصوص تجربیات خنثی سازی تحریم

یادداشت اینستاگرامی رییس کل بانک‌مرکزی در خصوص “تجربیات خنثی سازی تحریم، اصلاح روندها و ایجاد بستر متفاوت تجارت خارجی و رشد تولید ملی”

یادداشت اینستاگرامی رییس کل بانک‌مرکزی در خصوص “تجربیات خنثی سازی تحریم، اصلاح روندها و ایجاد بستر متفاوت تجارت خارجی و رشد تولید ملی”