رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مشکل بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با ورود دستگاه قضایی حل شد.

مشکل بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با ورود دستگاه قضایی حل شد. رئیس کل دادگستری اردبیل: مالک اصلی سبلان پارچه امروز در محل کارخانه مستقر و کارخانه تحویل وی شد.

مشکل بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با ورود دستگاه قضایی حل شد.

رئیس کل دادگستری اردبیل: مالک اصلی سبلان پارچه امروز در محل کارخانه مستقر و کارخانه تحویل وی شد.