رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن ایرانی روی ویروس انگلیسی کرونا نیز موثر است

دکتر مینو محرز،‌ عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: آزمایش‌ها نشان داده که واکسن ایرانی روی ویروس انگلیسی کرونا نیز موثر است و این خبر بسیار خوبی است.

دکتر مینو محرز،‌ عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: آزمایش‌ها نشان داده که واکسن ایرانی روی ویروس انگلیسی کرونا نیز موثر است و این خبر بسیار خوبی است.