رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جو بایدن خانم افسانه اشلی را به عنوان قاضی ارشد اداره کل مهاجرت آمریکا منصوب کرد

جو بایدن خانم افسانه اشلی را به عنوان قاضی ارشد اداره کل مهاجرت آمریکا منصوب کرد خانم اشلی۱۶ سال از وکلای ارشد اداره مهاجرت بوده و ایرانی-آمریکایی است

جو بایدن خانم افسانه اشلی را به عنوان قاضی ارشد اداره کل مهاجرت آمریکا منصوب کرد

خانم اشلی۱۶ سال از وکلای ارشد اداره مهاجرت بوده و ایرانی-آمریکایی است