رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از چه زمانی ثبت چک در سامانه صیاد اجباری می‌شود؟

از چه زمانی ثبت چک در سامانه صیاد اجباری می‌شود؟ از ابتدای سال آینده ثبت چک‌های جدید در سامانه صیاد اجباری می‌شود و بانک مرکزی در آینده، چک‌های موجود را جمع‌آوری و با چک‌های جدید جایگزین می‌کند که در این خصوص، فرجه زمانی مناسب را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد تا مشکلی به وجود نیاید.

از چه زمانی ثبت چک در سامانه صیاد اجباری می‌شود؟

از ابتدای سال آینده ثبت چک‌های جدید در سامانه صیاد اجباری می‌شود و بانک مرکزی در آینده، چک‌های موجود را جمع‌آوری و با چک‌های جدید جایگزین می‌کند که در این خصوص، فرجه زمانی مناسب را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد تا مشکلی به وجود نیاید.