رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غیبت در امتحان پایان ترم منجر به نمره صفر می‌شود

غیبت در امتحان پایان ترم منجر به نمره صفر می‌شود طبق آیین نامه آموزشی وزارت علوم، حضور دانشجو در امتحان پایان ترم الزامی بوده و عدم حضور در امتحان منجر به ثبت غیبت امتحانی و درج نمره صفر می شود. حتی اگر ارزیابی دانشجو در طول ترم توسط استاد مربوطه انجام شده باشد و ارزش […]

غیبت در امتحان پایان ترم منجر به نمره صفر می‌شود

طبق آیین نامه آموزشی وزارت علوم، حضور دانشجو در امتحان پایان ترم الزامی بوده و عدم حضور در امتحان منجر به ثبت غیبت امتحانی و درج نمره صفر می شود.

حتی اگر ارزیابی دانشجو در طول ترم توسط استاد مربوطه انجام شده باشد و ارزش نمره پایان ترم بسیار کم باشد اما باز هم حضور دانشجو الزامی است و عدم حضور منجر به ثبت غیبت امتحانی می‌شود.