رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمام کشور تا آبان ۱۴۰۰ واکسینه می‌شود

تمام کشور تا آبان ۱۴۰۰ واکسینه می‌شود سخنگوی ستاد ملی مقابله کرونا: برای ایمنی جمعی باید حدود ۶۰ الی ۷۵ درصد از افراد جامعه واکسینه شوند و برای این منظور، حدود ۴۵ یا ۴۶ میلیون نفر باید مورد تزریق قرار گیرند. امیدواریم تا آبان ۱۴۰۰ همه کشور را واکسینه کنیم

تمام کشور تا آبان ۱۴۰۰ واکسینه می‌شود

سخنگوی ستاد ملی مقابله کرونا: برای ایمنی جمعی باید حدود ۶۰ الی ۷۵ درصد از افراد جامعه واکسینه شوند و برای این منظور، حدود ۴۵ یا ۴۶ میلیون نفر باید مورد تزریق قرار گیرند. امیدواریم تا آبان ۱۴۰۰ همه کشور را واکسینه کنیم