رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پایان زنجیره انتقال کرونا در کشور چه زمانی است؟

پایان زنجیره انتقال کرونا در کشور چه زمانی است؟ دکتر طبرسی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله: زنجیره کرونا در کشور زمانی قطع می شود که حدود ۴۵ میلیون نفر در کشورمان واکسینه شوند.

پایان زنجیره انتقال کرونا در کشور چه زمانی است؟

دکتر طبرسی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله: زنجیره کرونا در کشور زمانی قطع می شود که حدود ۴۵ میلیون نفر در کشورمان واکسینه شوند.