رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارسال دومین محموله واکسن اسپوتنیک-وی به تهران

ارسال دومین محموله واکسن اسپوتنیک-وی به تهران محموله دوم واکسن کرونای روسی اسپوتنیک-وی، شامل یکصد‌هزار دز، فردا از مسکو به تهران ارسال می‌شود.

ارسال دومین محموله واکسن اسپوتنیک-وی به تهران

محموله دوم واکسن کرونای روسی اسپوتنیک-وی، شامل یکصد‌هزار دز، فردا از مسکو به تهران ارسال می‌شود.