رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور به مراجع امنیتی جهت شناسایی مرتکبان و محرکین شعار‌های هنجار شکنانه در روز ۲۲ بهمن

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان: دستور به مراجع امنیتی جهت شناسایی مرتکبان و محرکین شعار‌های هنجار شکنانه در روز ۲۲ بهمن صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان: دستور به مراجع امنیتی جهت شناسایی مرتکبان و محرکین شعار‌های هنجار شکنانه در روز ۲۲ بهمن صادر شده است.