رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشایی مدارس تابع تصمیم ستاد کرونا است

بازگشایی مدارس تابع تصمیم ستاد کرونا است وزیر آموزش و پرورش: بازگشایی مدارس تابع تصمیم ستاد کرونا بوده و تا کنون هر گونه بازگشایی بر این مبنا انجام گرفته است.

بازگشایی مدارس تابع تصمیم ستاد کرونا است

وزیر آموزش و پرورش: بازگشایی مدارس تابع تصمیم ستاد کرونا بوده و تا کنون هر گونه بازگشایی بر این مبنا انجام گرفته است.