رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از آسیب کرونا

پرداخت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از آسیب کرونا رییس کل بانک مرکزی: عمده ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین شده و در سال جاری ۷۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از آسیب ناشی از کرونا با نرخ ۱۲ درصد پرداخت شده است.

پرداخت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از آسیب کرونا

رییس کل بانک مرکزی:

عمده ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین شده و در سال جاری ۷۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از آسیب ناشی از کرونا با نرخ ۱۲ درصد پرداخت شده است.