رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آلودگی ۷۹ درصد از آب‌میوه‌های سنتی

آلودگی ۷۹ درصد از آب‌میوه‌های سنتی نتایج یک پژوهش در آب‌میوه فروشی‌های جنوب شهر تهران نشان داد که ۷۹ درصد از آب‌میوه‌ها به باکتری‌های کلی فرم و غیر کلی‌فرم به صورت ترکیبی آلوده بودند.

آلودگی ۷۹ درصد از آب‌میوه‌های سنتی

نتایج یک پژوهش در آب‌میوه فروشی‌های جنوب شهر تهران نشان داد که ۷۹ درصد از آب‌میوه‌ها به باکتری‌های کلی فرم و غیر کلی‌فرم به صورت ترکیبی آلوده بودند.