رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نگلیس: به کشتی ما حمله شد.

نگلیس: به کشتی ما حمله شد. مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس مدعی شد، کشتی این کشور در خلیج عمان با استفاده از یک دستگاه انفجاری مورد حمله قرار گرفته است.

نگلیس: به کشتی ما حمله شد.

مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس مدعی شد، کشتی این کشور در خلیج عمان با استفاده از یک دستگاه انفجاری مورد حمله قرار گرفته است.