رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون مجروحان شیمیایی علیه کرونا از هفته آینده

واکسیناسیون مجروحان شیمیایی علیه کرونا از هفته آینده “مصطفی قانعی” رییس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: در هفته پیش رو واکسیناسیون جانبازان شیمیایی در برابر کرونا آغاز خواهد شد.

واکسیناسیون مجروحان شیمیایی علیه کرونا از هفته آینده

“مصطفی قانعی” رییس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: در هفته پیش رو واکسیناسیون جانبازان شیمیایی در برابر کرونا آغاز خواهد شد.