رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محققان روس: اسپوتنیک وی در برابر جهش های جدید کرونا اثربخشی قوی دارد

محققان روس: اسپوتنیک وی در برابر جهش های جدید کرونا اثربخشی قوی دارد رویترز/ دنیس لوگونوف، معاون مرکز گامالیا در روسیه: بررسی اخیر این مرکز نشان می دهد، واکسن اسپوتنیک وی در برابر جهش های جدید آن از جمله های سویه های انگلیسی و آفریقای جنوبی ویروس کرونا به خوبی عمل می کند.

محققان روس: اسپوتنیک وی در برابر جهش های جدید کرونا اثربخشی قوی دارد

رویترز/ دنیس لوگونوف، معاون مرکز گامالیا در روسیه: بررسی اخیر این مرکز نشان می دهد، واکسن اسپوتنیک وی در برابر جهش های جدید آن از جمله های سویه های انگلیسی و آفریقای جنوبی ویروس کرونا به خوبی عمل می کند.