رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یادداشت اینستاگرامی رییس کل بانک‌مرکزی در خصوص “تقدیر از بانک های فعال در طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی

یادداشت اینستاگرامی رییس کل بانک‌مرکزی در خصوص “تقدیر از بانک های فعال در طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی با حضور معاون اول رییس جمهور”

یادداشت اینستاگرامی رییس کل بانک‌مرکزی در خصوص “تقدیر از بانک های فعال در طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی با حضور معاون اول رییس جمهور”