رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عقب نشینی مجلس از مصوبه گران کردن اینترنت و پرداخت پول آن به صداوسیما

عقب نشینی مجلس از مصوبه گران کردن اینترنت و پرداخت پول آن به صداوسیما پس از یک هفته چالش، نمایندگان مجلس، با ایراد ابهام به رای قبلی خود، مصوبه گران کردن اینترنت و پرداخت مبالغ حاصله از این گرانی(سه هزار میلیارد تومان) به حساب صداوسیما را برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند/ برنا

عقب نشینی مجلس از مصوبه گران کردن اینترنت و پرداخت پول آن به صداوسیما

پس از یک هفته چالش، نمایندگان مجلس، با ایراد ابهام به رای قبلی خود، مصوبه گران کردن اینترنت و پرداخت مبالغ حاصله از این گرانی(سه هزار میلیارد تومان) به حساب صداوسیما را برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند/ برنا